Verkoopsvoorwaarden:
1. Verkopen worden geacht gedaan te zijn te Lovendegem, Grote Baan 253.
2. Sylma kan ten allen tijde om wat voor reden ook de verkoop verbreken.
3. Leveringstermijnen zijn benaderend en vrijblijvend, overschrijden ervan laat de verkoop
onverminderd bestaan.
4. In geval van betwisting moet de koper dit bij aankomst melden op de CMR vrachtbrief en dit
aangetekend melden binnen de 7 dagen na levering. Is de termijn van 7 dagen verstreken dan
is er geen verhaal meer mogelijk.
5. Betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
6. Bij overschrijden van de betalingstermijn is een intrest van 8 % per jaar verschuldigd vanaf
de factuurdatum.
7. Alle overeenkomsten tussen de partijen en hun geschillen worden beheerst door de Belgische
Wet.
8. De koper aanvaard dat in geval van betwisting de Rechtbank van Koophandel van Gent
exclusief bevoegd is.
9. De goederen blijven eigendom van Sylma totdat ze volledig zijn betaald.
Sales conditions
1. The sales are done in Lovendegem, Grote Baan 253.
2. Sylma can cancel the sale at any time and for any reason.
3. Deliverytime is indicative, crossing deliverytimes does not cancel the sale.
4. In case of dispute the client must indicate this on the CMR transport document and give
notice within 7 days after delivery. If those 7 days have past there is no recovery possible.
5. Payments have to be done withing 30 days after the invoicedate.
6. When these 30 days are crossed we demand an interest of 8 % per year from the invoicedate.
7. All agreements and all parties are subject to Belgian Law.
8. The client agrees that in case of dispute only The Commercial Court of Ghent is competent.
9. We reserve the right to maintain the property of the goods until their full payment from the
buyer.
10. These terms are a translation, only the version in Dutch is valid.

Условия продажи:
1. Продажи осуществляются вSYLMALovendegem, GroteBaan 253
2. Sylma может отменить продажу в любой момент и по любой причине.
3. Сроки доставки являются приблизительными и без обязательств.Пересечение сроков
доставки не отменяет продажу.
4. В случае возникновения спора, покупатель должен сообщить по прибытии в
накладной CMR и отправить этот доклад заказным письмом в течении 7 дней
после доставки. По истечении 7-и дневного срока, замены товара не будет.
5. Оплата 30 дней с момента даты выставления счета.
6. Оплата не была произведена в срок, мы требуем 8% годовых, с момента даты
выставления счёта.
7. Все соглашения между сторонами и их споры регулируются по законам Бельгии.
8. Покупатель согласен, что в случае спора дела будут рассматриваться исключительно
Орбитражным судом города Гент.
9. Товары остаются собственностью Sylma до полной оплаты.
10. Эти условия перевода, только условия на голландском языке являются
действительными.